STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ KALISKI

zapraszają uprzejmie na seminarium szkoleniowe nt.:

"OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH I LINIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA”

organizowane w dniu:

19 września 2016 r. o godz. 9.30
w sali
Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu ul. Częstochowska 25

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • Instalacje wysokiego napięcia – stan ochrony przeciwporażeniowej w stacjach i liniach elektroenergetycznych
  • Zasady doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych

 

Wykład poprowadzi dr hab. inż. Stanisław Czapp – Pracownik i Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Na tym Wydziale w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2010 doktora habilitowanego. Jego działalność naukowa związana jest z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególności z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest autorem wielu artykułów, referatów i opracowań oraz ekspertyz i opinii w tym zakresie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium dla członków Oddziału Kaliskiego SEP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bezpłatny.

Dla osób pozostałych opłata wynosi 100 zł brutto

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kaliski PKO BP I O/Kalisz
84 1020 2212 0000 5402 0095 4065

lub gotówką w kasie OK SEP przed rozpoczęciem seminarium.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go:

faksem na nr: 62 500 22 00

e-mail: sep@sep.kalisz.pl

lub listownie: 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8